شروع سال تحصیلی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی


جلسه آشنایی با آموزگاران و محیط دبستان در روزهای متوالی و امکان حضور تعداد محدودی از دانش آموزان برگزار شد.

در این جلسه که در ساعت های متفاوت و روزهای مختلف در راستای عدم تجمع و حفظ فاصله اجتماعی برگزار شد، اولیا و دانش آموزان عزیز ضمن استفاده از ماسک، در بدو ورود به محیط دبستان کفش ها و دست هایشان ضدعفونی شده  و در جلسه با حفظ فاصله اجتماعی در فضای باز یا با تهویه مناسب حضور پیدا کردند. همچنین عزیزان مان برای ورود به سالن مجموعه ملزم به عبور از گیت ضدعفونی کننده بودند و درجه حرارت آنها در بدو ورود چک شد.