1بررسي چگونگي  مشاركت دانش مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و اجرايي و ارائه پيشنهاد به شوراي مدرسه

2)      همكاري در برنامه ريزي و اجراي مناسبتهاي گوناگون

3)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري مسابقات فرهنگي وهنري  علمي و ورزشي دانش آموزان

4)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري اردوي دانش آموزي و بازديد علمي

5)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري نماز جماعت و مراسم آغازين

6)     همكاري در برنامه ريزي برنامه در اداره كتابخانه و تعاوني و مسائل بهداشتي

7 ) ارائه پيشنهاد به مدير مدرسه جهت تشويوق دانش آموزاني كه مشاركت فعال در امور اجرايي مدرسه داشته اند   

شرح وظايف كلي كميته هاي شوراي دانش آموزي

    ((  كميته فرهنگ و قرآن و معارف اسلامي))

      الف)   همكاري در برنامه ريزي و اجرايي برنامه هاي قرآني  ( تشكل هاي قرآني. محفل انسي با قرآن-  مراسم آغازين .و ايام الله . و مناسبت ها و مسابقات قر آني و نهج البلاغه

      ب)  نماز  ( برگزاري نماز جماعت و توسعه و تجهيز نماز خانه و ترويج نماز  )

        ج)  ادبي (  برگزاري مسابقات شعر- داستان – مطا لعه و تحقيق – روزنامه ديواري )

       د  )   كتابخانه آموزشگاه و فعال سازي آن

((كميته بهداشتي))

الف) نظارت بر بهداشت محيط آموزشگاه

ب)  همكاري در كنترل و نظارت بر بهداشت فردي دانش آموزان مدرسه

پ)  شركت در فعاليت هاي بهداشتي مدرسه

((كميته هنري))

1)  معرفي گرايش ها ي هنري  به دانش آموزان

2)  همكاري در برگزاري نمايشگاه از آثار هنري هاي دستي و تجسمي دانش آموزان

3)  شناسايي و جذب دانش آموزان مستعد جهت همكاري در گروه سرود و تئاتر

4)  معرفي هنر مندان بزرگ وايران و جهان به دانش آموزان با استفاده از فيلم cdو غيره

5)  تشكيل انجمنهاي هنري ( سرود و موسيقي- نمايش و....)

6)  كمك و برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري

   ((كميته ورزشي  ))     

1) همكاري با دبير ورزش جهت برنامه ريزي و انجام مسابقات ورزشي

2) برنامه ريزي حهت جذب و آموزش دانش آموزان علاقه مند به رشته هاي ورزشي

3) برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري مسابقات و تشكل هاي ورزشي